Toimintapolitiikka

Yrityksen johto on sitoutunut yrityksen kehittämiseen. Puun alkuperäseurantajärjestelmällä haluamme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja varmistua siitä, että käyttämämme puuraaka-aine on tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Puunhankinta pyritään suuntaamaan siten, että kaikki yhtiön hankkimasta puusta on peräisin suomalaisista PEFC- ja/ tai FSC- sertifioiduista yksityismetsistä. Kiistanalaisista läheistä peräisin olevaa raaka-ainetta ei oteta vastaan. Noudatamme toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja ILO:n työelämän perusperiaatteita koskevaa julistusta (1998). Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta tarvittavin ohjein ja välinein. Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan kunnostaan ja terveydestään, ja pyrimme edistämään näin työhyvinvointia. Yhtiömme ei käytä lapsityövoimaa eikä pakkotyövoimaa. Organisaatiossamme ei sallita minkään muotoista syrjintää tai työpaikkakiusaamista. Työhönoton perustana käytetään hakijoiden ammattitaitoa ja koulutusta. Sitoudumme noudattamaan työehtosopimuksia sekä henkilöstön vapautta järjestäytyä. 

FTF on myös sitoutunut noudattamaan FSC:n ”Controlled Wood”-politiikkaa. Yrityksen johto sitoutuu toimimaan PEFC ja FSC- standardien edellyttämällä, ympäristöä suojelevalla ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja ylläpitämään yrityksessä sen mahdollistavat olosuhteet. Kokonaisvastuu puun alkuperäketjun hallintajärjestelmästä on toimitusjohtaja Juuso Heikkilällä. Yrityksen toimintapolitiikka ja toimintaperiaatteet on koulutettu henkilöstölle. Toimintapolitiikka on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
saatavilla pyydettäessä.

PEFC 

FSC

License Code : FSC-C149172

CERTIFICATE - operational policy

The company's management is committed to the development of the company. With the wood origin tracking system, we want to add value to our customers and make sure that the wood raw material we use is produced in an ecologically and socially sustainable manner. The aim is to direct wood procurement so that all the wood purchased by the company originates from Finnish PEFC and / or FSC-certified private forests. The controversial raw material is not accepted. In our operations, we comply with applicable laws and the ILO Declaration on Fundamental Principles of Labor (1998). We take care of the safety of our employees with the necessary instructions and tools. We encourage our employees to look after their health and well-being, and strive to promote well-being at work. We do not use child labor or forced labor. No form of discrimination or workplace harassment is allowed in our organization. The applicants' skills and education are the basis for hiring. We commit to complying with collective agreements and the personnel's freedom to organize.

FTF is also committed to complying with FSC's Controlled Wood policy. The management of the company undertakes to operate in a PEFC and FSC-compliant, environmentally and socially sustainable manner and to maintain the conditions that enable it in the company. Total responsibility for the chain of custody chain management system is provided by Managing Director Juuso Heikkilä. The company's policy and operating principles are trained for the personnel. The policy is available to customers and other stakeholders on request.